Meseillusztrálás

Szolgáltatói adatok

Galantusz Grafika Betéti Társaság

Székhely:

2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.

Cégjegyzék szám:13-06-069354
Adószám: 20713319-1-43
Közösségi adószám HU20713319
Bankszámlaszám: 10700608-22770206-51100005
SWIFT: CIBHHUHB
IBAN: HU34-1070-0608-2277-0206-5110-0005

 Szolgáltatás rendelés folyamata:

Az érdeklődő a honlapon a kapcsolati űrlapon, telefonon vagy e-mailben rendelheti meg a kívánt szolgáltatást, vagy illusztrációkat, illetve kérhet ezeken a csatornákon keresztül bővebb információkat. 

Illusztrációk készítése:

Az érdeklődőnek lehetősége van egy próbarajzot kérni tőlünk kötetlen témakörből, vagy az éppen aktuális anyagából.

A próbarajz abban az esetben ingyenes, ha nem kerül felhasználásra az érdeklődőnél. A fel nem használt próbarajz a Cég tulajdonát képezi, amit szabadon felhasználhat.

Ebből a próbarajzból az érdeklődő már el döntheti, hogy a rajz stílusa megfelel-e az elvárásának vagy sem.

A megrendelést csak úgy fogadjuk el, ha az írásban is meg van erősítve!

A megrendelés elkészítésének folyamata: 

 • A megrendelést követően elkezdődik az adatgyűjtés, amit az aktuális munka igényel. Az összegyűjtött információt egyeztetjük a megrendelővel, majd jóváhagyás után elkezdjük az illusztrációk, grafikák, elkészítését.
 • A készülő munkákat többször is egyeztetjük a megrendelővel egészen addig, míg a munkát a megrendelő jóvá nem hagyja.
 • A javítások száma korlátlan, de a hatodik javítás után jogunk van új rajzként elkönyvelni vagy lemondani a megrendelést – a gyakorlatban többnyire 2-4 forduló alatt elkészül a kép. 

Fizetési feltételek:

A fizetési feltételek megbeszélés tárgyát képezik.

Az alap koncepció szerint lehetősége van az ügyfélnek egyben vagy részletfizetéssel rendezni a számlát az alábbiak szerint:

 • Azok az illusztrációk, amik rövid határidő alatt készülnek el, egy összegben kell átutalni a munkadíjunkat.
 • Hosszabb, de egy hónapnál rövidebb határidő esetén lehetőség van egy összegben kifizetni a munkánkat, vagy folyamatos teljesítés esetén 5 db illusztrációként kérhetjük a fizetést.
 • Az egy hónapnál hosszabb idő esetén, esetleg több hónapig tartó munkánál résszámlákat állítunk ki, vagy havi számlában kérjük kifizetni a fordulónapig elkészült munkáinkat.

 

A nyomdai munkálatok elkezdésének feltétele, a nyomdai ár előre utalása!

Az elkészült anyag átadása:

Az elkészült anyagot digitalizálva adjuk át FTP-n, vagy e-mailben. A papír alapú rajzok, ha a megrendelő kéri, postai feladás vagy futár által jutnak el. A szállítási költséget a megrendelő állja. 

Szerződés megszűnése:

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával
 • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

Amennyiben a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni. 

Szerzői jogok alkalmazása:

A szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok:

A szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog:

A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított képi állomány feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. 

Titoktartás, adatvédelem:

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről 

Pin It
Kategória: